اصول کارگردانی تئاتر تلویزیونی

توسط tolofilmblog در تئاتر بدون دیدگاه

اصول کارگردانی تئاتر تلویزیونی   همچنان که تصویر نامه از دو منبع نمایش نامه و فیلم نامه سود می جوید تا با در هم آمیختن این دو و بهره یافتن از ویژگی های زیباشناختی تلویزیون ، خود را به عنوان یک پدیده ی مستقل در ارتباط رسانه ای مطرح کند ، کارگردانی نمایش تلویزیونی نیز […]

جزئیات بیشتر